شیر چک

  • JCV-100 High Pressure/Temperature Check Valve

    شیر بررسی فشار بالا/دما JCV-100

    هر شیر چک در کارخانه برای عملکرد ترک و آب بندی مجدد با یک آشکارساز نشت مایع تست شده است.هر شیر چک شش بار قبل از آزمایش چرخه می شود.هر دریچه برای اطمینان از آب بندی آن در عرض 5 ثانیه در فشار مجدد مناسب تست می شود.