فلومتر الکترومغناطیسی

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    فلومتر الکترومغناطیسی JEF-300

    فلومتر الکترومغناطیسی سری JEF-300 از یک سنسور و یک مبدل تشکیل شده است.این بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی است که برای اندازه گیری جریان حجمی مایع رسانا با رسانایی بیشتر از 5μs/cm استفاده می شود.این یک متر القایی برای اندازه گیری جریان حجمی محیط رسانا است.