دیگ میعانات

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    محفظه های میعانات و گلدان های مهر و موم

    کاربرد اصلی دیگ های میعانات گازی افزایش دقت اندازه گیری جریان در خطوط لوله بخار است.آنها یک رابط بین فاز بخار و فاز متراکم در خطوط ضربه ایجاد می کنند.گلدان های کندانس برای جمع آوری و انباشته شدن میعانات و ذرات بیرونی استفاده می شود.محفظه های میعانات به محافظت از ابزارهای ظریف با روزنه های کوچکتر در برابر آسیب یا گرفتگی توسط زباله های خارجی کمک می کند.

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    سیفون فشار سنج استیل

    سیفون های فشار سنج برای محافظت از گیج فشار در برابر تأثیر رسانه های فشار داغ مانند بخار و همچنین کاهش اثر نوسانات فشار سریع استفاده می شود.محیط فشار یک میعانات تشکیل می دهد و در داخل کویل یا قسمت پیگتیل سیفون گیج فشار جمع می شود.میعانات از تماس مستقیم محیط داغ با ابزار فشار جلوگیری می کند.هنگامی که سیفون برای اولین بار نصب می شود، باید آن را با آب یا هر مایع جداکننده مناسب دیگری پر کنید.